Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 34/10.6.2013
Σχετικά: Έγγραφο 8124/2.5.2013 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.
Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωση, το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με το οποίο γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ένταξης των Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης σε αυτό και μετατροπής των μη εντασσόμενων σε Επαγγελματικά Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – ΝΠΙΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 256/Α’).
Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4052/2012, έως την κατάρτιση Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων Ταμείων (εγκύκλιοι 31/10.4.2012 και 65/15.10.2012 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Με τις υπουργικές αποφάσεις Φ.20021/12403/579/6.6.2003 (ΦΕΚ 772/Β’) και Φ.20021/8228/372/27.4.2005 (ΦΕΚ 616/Β’) ανατέθηκε στα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών, η έκδοση αποφάσεων σχετικά με την αναγνώριση και τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης, προαιρετικής συνέχισης, η έκδοση αποφάσεων σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου κ.λπ., καθώς και η εκτέλεση και διεκπεραίωση των πάσης φύσεως εργασιών επί θεμάτων παροχών του τ.Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ.ΕΤΕΑΜ), (εγκύκλιοι 43/2003 και 34/23.5.2005 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Ως εκ τούτου, έως την κατάρτιση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ και με δεδομένο ότι οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν, οι υπηρεσίες μας θα συνεχίσουν να τις εφαρμόζουν μόνο για το τ.ΕΤΕΑΜ.
Όσον αφορά τους λοιπούς Φορείς και Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, θα παρέχετε την πληροφορία στους ασφαλισμένους τους ότι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΕΑ.
Προς διευκόλυνση σας, επισυνάπτεται πίνακας των ενταχθέντων από 1.7.2012 Φορέων – Τομέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ – ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ στο ΕΤΕΑ
(Ν.4052/2012, άρθρο 36)
1. Από 1.7.2012
ΕΤΕΑΜ, οι Τομείς ΤΕΑΠΟΖΟ και ΤΕΑΕΙΓΕ (ιδιωτικών εκπαιδευτικών) του ΤΕΑΙΤ, οι Τομείς ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ και ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ.
2. Από 1.1.2013
ΤΕΑΔΥ και οι Τομείς του, ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΛ, ο Τομέας ΤΕΑΥΕΚ του ΤΕΑΙΤ.
3. Από 1.2.2013
Οι Τομείς ΤΕΑΥΝΤΠ (ναυτικών και τουριστικών πρακτορείων) και ΤΕΑΧ (χημικών) του ΤΕΑΙΤ.
4. Από 1.3.2013
α) ΕΤΑΤ, ως προς την επικουρική ασφάλιση.
β) Οι συνταξιούχοι επικουρικής σύνταξης του ΕΤΑΤ, δηλαδή:
· Συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ (πρώην Αγροτικής Τράπεζας).
· Συνταξιούχοι του ΤΑΠΤΠ (πρώην Alpha Bank).
Δεν εντάσσονται και μετατρέπονται σε Επαγγελματικά Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – ΝΠΙΔ από 1.3.2013 τα: ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ-ΝΠΙΔ (ασφαλιστών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων), ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ (πετρελαιοειδών), ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (φαρμακευτικών εργασιών), ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ (τροφίμων).