Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - kyo tzo pa eit - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - baroukh haba / brouha aba-a - swaagat / aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - yôkoso - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - 환영합니다 - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam -

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

www.enypekk.gr

Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ

Σύνταξη Γήρατος

Για όσους έχουν ασφαλι­σθεί για πρώτη φορά μέχρι 31/12/1992 - Παλαιοί ασφα­λισμένοι

1. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑ-ΕΕ δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά τη διακοπή του επαγγέλματός τους:

α) Με συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας τους και συντά­ξιμο χρόνο 15 ετών.

β) Με συμπληρωμένο το 60ό έτος της ηλικίας τους και συντά­ξιμο χρόνο 35 ετών συμπληρω­μένο μέχρι 31/12/2010. Για τη συμπλήρωση της 35ετίας έως την 31/12/2010 προσμετράται και χρόνος αναγνώρισης βάσει άρθρ. 40 Ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση ανα­γνώρισης υποβληθεί έως την 31/12/2013. Ο αναγνωριζόμε­νος στον ΟΑΕΕ χρόνος ασφάλι­σης βάσει του παραπάνω άρ­θρου είναι ο χρόνος στρατιωτι­κής θητείας.

Για το έτος 2011 ο απαιτού­μενος χρόνος ασφάλισης ανα­καθορίζεται σε 36 έτη, για κά­θε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος έως τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Ως όριο ηλικίας για την εφαρμογή των παραπάνω παραμένει το 60ό.

Επομένως, η κατ’ έτος αύξη­ση των προβλεπόμενων ετών ασφάλισης έχει ως εξής:

http://topontiki.gr/img/uploads/big/132515982498.jpg

Ο ασφαλισμένος συνταξιο­δοτείται με τόσα έτη ασφάλι­σης όσα απαιτούνται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, κατά το έτος που συμπληρώνει την 35ετία.

γ) Με τη συμπλήρωση μέχρι 31/12/2010 37 ετών πραγ­ματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτη­τα απασχολουμένων, ανεξαρ­τήτως ορίου ηλικίας, σύμφω­να με τις διατάξεις της παρα­γράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.

δ) Οι γυναίκες ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ που προέρχονται από το πρώην ΤΣΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, εφόσον επι­λέξουν τις καταστατικές διατά­ξεις του πρώην ΤΣΑ, με τη συ­μπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και με τα όρια ηλικίας συνταξι­οδότησης ως εξής:

http://topontiki.gr/img/uploads/big/132515983590.jpg

Ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ

Α. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλι­σμένοι)

1. Συνταξιοδότηση ανδρών με 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών (παρ. 6). Ο χρόνος ασφάλι­σης των 35 ετών αυξάνεται κα­τά ένα έτος από 1/1/2011 και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφά­λισης, ενώ το απαιτούμενο όριο ηλικίας παραμένει αμετάβλητο. Σύμφωνα με την παρ. 8 του νό­μου, οι ασφαλισμένοι δικαιού­νται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρω­σης των 35 ετών ασφάλισης.

Για παράδειγμα ασφαλισμέ­νος συμπληρώνει 35 έτη ασφά­λισης το 2012 και έχει ηλικία 58 ετών. Το 2012 απαιτούνται για συνταξιοδότηση 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών, οπότε ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπό­τε και συμπληρώνει τις ανω­τέρω προϋποθέσεις, παρόλο που εκείνο το έτος απαιτούνται 39 έτη ασφάλισης. Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά και στους τρεις τομείς κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ).

2. Συνταξιοδότηση γυναικών με 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών (παρ. 7).

Ο χρόνος ασφάλισης των 35 ετών προσαυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφά­λισης, ενώ το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2012 και για κά­θε επόμενο χρόνο, μέχρι το 60ό έτος. Σύμφωνα με την παρ. 8 του νόμου, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλι­σης που ισχύει κατά το έτος συ­μπλήρωσης των 35 ετών ασφά­λισης.

Για παράδειγμα ασφαλισμένη συμπληρώνει 35 έτη ασφάλι­σης το 2012 και έχει ηλικία 58 ετών. Το 2012 απαιτούνται για συνταξιοδότηση 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59 ετών, οπότε η ασφαλισμένη θα συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συμπληρώνει τις ανωτέρω προϋποθέσεις (ήτοι 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59), παρόλο που εκείνο το έτος απαι­τούνται 39 έτη ασφάλισης. Η ανω­τέρω ρύθμιση αφορά και στους τρεις τομείς κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ).

3. Συνταξιοδότηση γυναικών (παρ. 15Α). Το όριο ηλικίας των 60 ετών που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμέ­νων αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και για κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά σε γυναίκες ασφαλισμένες των τομέ­ων κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ και σε γυναίκες έγγαμες του Τομέα Σύ­νταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονο­μικών (ΤΣΑΥ), Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ). Σε όλες τις ανωτέ­ρω περιπτώσεις, οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη στο όριο ηλι­κίας, όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπό­μενου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου ορίου ηλικίας, δηλαδή κατά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

Για παράδειγμα ασφαλισμένη του ΤΣΑΥ η οποία το 2012 συμπλη­ρώνει το 60ό έτος της ηλικίας και έχει 22 έτη ασφάλισης, θα συντα­ξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας της, δηλαδή το 2014, οπότε θα έχει συμπλη­ρώσει και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώ­σεις των γυναικών του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΑΝ θα πρέπει κατά τη συμπλή­ρωση του 60ού έτους της ηλικίας να έχει αντίστοιχα συμπληρωθεί και ο απαιτούμενος χρόνος ασφά­λισης (25 έτη ασφάλισης).

Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις των γυναικών του ΤΣΑΥ και των εγγάμων γυναικών του ΤΑΝ, όπου ο απαιτού­μενος χρόνος ασφάλισης αυξάνε­ται σταδιακά κατ’ εφαρμογή του Ν. 2084/1992, οι ανωτέρω γυναίκες προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης που απαιτεί­ται κατά το έτος συνταξιοδότησης και όχι εκείνον που απαιτείται κα­τά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

Για παράδειγμα ασφαλισμένη του ΤΣΑΥ που συμπληρώνει το 2012 το 60ό έτος της ηλικίας, θα συντα­ξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συ­μπληρώνει το 62ο έτος της ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 23 ½ έτη ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι οι έγγαμες γυναίκες του ΤΑΝ, που μέχρι 31/12/1997 είχαν συμπληρώ­σει τις τότε προϋποθέσεις συ­νταξιοδότησης (15 έτη ασφά­λισης ανεξαρτήτως ορίου ηλι­κίας) και μπορούσαν να συντα­ξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, χω­ρίς διαφοροποίηση των ορίων ηλικίας με την ισχύ του νόμου 2084/1992, εξακολουθούν να έχουν το ανωτέρω δικαίωμα.

4. Συνταξιοδότηση μητέ­ρων ανήλικων τέκνων (παρ. 17 δ). Το όριο ηλικίας συνταξιο­δότησης των μητέρων ανηλί­κων τέκνων καθορίζεται από 1/1/2011 στο 55ο έτος της ηλικίας, από 1/1/2012 στο 58ο έτος της ηλικίας και από 1/1/2013 στο 65ο έτος της ηλικίας.

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά μόνο στις μητέρες ανηλίκων τέ­κνων του Τομέα Ασφάλισης Νο­μικών.

Για το ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΣΑΥ δεν προβλέπεται από τις καταστατι­κές τους διατάξεις η συνταξιο­δότηση των μητέρων ανηλίκων τέκνων με μικρότερο όριο ηλι­κίας και χρόνο ασφάλισης σε σχέση με τις λοιπές γυναίκες ασφαλισμένες.

Όσον αφορά στη χορήγηση μειωμένων συντάξεων στις μη­τέρες ανηλίκων τέκνων, η ρύθ­μιση αυτή δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς δεν προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του Το­μέα Ασφάλισης Νομικών.

Επίσης, επισημαίνεται ότι με τους ίδιους όρους με τις μητέ­ρες ανηλίκων τέκνων μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέ­κνων.

Η ασφαλισμένη μητέρα ακο­λουθεί το όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται και ισχύει κα­τά τη συμπλήρωση του απαι­τούμενου συντάξιμου χρόνου, εφόσον συντρέχει η ανηλικότητα του παιδιού.

Για παράδειγμα μητέρα ανη­λίκου τέκνου συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης το 2011, έχει όμως ηλικία 53 ετών. Προκει­μένου να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, οπότε θα συ­νταξιοδοτηθεί το 2013, παρό­λο που εκείνο το έτος απαιτεί­ται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας και ανεξάρ­τητα εάν το ανήλικο τέκνο έχει πλέον ενηλικιωθεί.

Όσον αφορά στον απαι­τούμενο για συνταξιο­δότηση χρόνο ασφά­λισης, δεδομένου ότι αυξάνεται σταδιακά κατ’ εφαρμογή του Ν. 2084/1992, οι μητέρες ανηλίκων τέκνων προκει­μένου να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν συμπληρώ­σει τον χρόνο ασφάλισης που απαιτείται κατά το έτος συντα­ξιοδότησης και όχι εκείνον που απαιτείται κατά τη συμπλήρω­ση του 60ού έτους της ηλικί­ας, εφόσον ως προς τις ημέρες ασφάλισης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρ­θρου 47 του Ν. 2084/1992.

Για παράδειγμα μητέρα ανη­λίκου που συμπληρώνει το 2012 το 60ό έτος της ηλικίας, θα συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συμπληρώνει το 62ο έτος της ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 23 ½ έτη ασφά­λισης. Επισημαίνουμε ότι οι μητέρες ανηλίκων που μέχρι 31/12/1997 είχαν συμπλη­ρώσει τις προϋποθέσεις συ­νταξιοδότησης που όριζε το καταστατικό του τέως Ταμεί­ου Νομικών - σήμερα Τομέ­ας Ασφάλισης Νομικών - (με 15 έτη ασφάλισης ανεξαρτή­τως ορίου ηλικίας) και όπως προαναφέρθηκε μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, διατη­ρούν το ανωτέρω δι­καίωμα, όπως και οι έγγαμες γυναίκες.

5. Συνταξιοδότηση διπλοσυνταξιούχων (παρ. 14). Οι ασφαλισμένοι των τομέων κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλι­στικό φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ ή το Δημόσιο, εκτός των αναπήρων και θυμάτων πο­λέμου και μητέρων που συνταξιοδοτήθηκαν με το άρθρο 63, παρ. 4, του Ν. 1892/1990, δι­καιούνται από τους τομείς κύρι­ας ασφάλισης του ΕΤΑΑ σύντα­ξη με τη συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και μειωμένη σύ­νταξη κατά 50% με τη συμπλή­ρωση 16 ετών ασφάλισης.

Ειδικά για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος απαιτείται η συ­μπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, με εξαίρεση την περί­πτωση θεμελίωσης συνταξιοδο­τικού δικαιώματος σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την έναρξη της συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.

Επισημαίνεται ότι, στην περί­πτωση της ταυτόχρονης συντα­ξιοδότησης ή εντός εξαμήνου, ισχύουν οι καταστατικές δια­τάξεις των τομέων μόνο όσον αφορά στα όρια ηλικίας, ενώ όσον αφορά στον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη συντα­ξιοδότηση των ανωτέρω προ­σώπων απαιτείται η συμπλήρω­ση τουλάχιστον 20 ετών ασφά­λισης.

Η ανωτέρω επισήμανση γί­νεται προκειμένου να υπάρ­χει εφεξής ενιαία αντιμετώπι­ση από όλους τους τομείς του ΕΤΑΑ. Oσον αφορά στη διάτα­ξη της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3232/2004, για τη λήψη μειωμένης σύνταξης κατά 3% για κάθε έτος που λείπει από το επόμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, από τους εμμίσθους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ και τους δικαστικούς υπαλλήλους εμμίσθους ασφαλισμένους του Το­μέα Ασφάλισης Νομικών, μετά τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΔΕΚΟ, εξακο­λουθεί να ισχύει.


Σχετικές Φωτογραφίες
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
 • Μάθετε το πότε και τα πόσα...
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος:

Εφιστούμε την προσοχή σας στη ρύθμιση της παρ. 8 του κοινοποιούμενου άρθρου, σύμφωνα με την οποία ο ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρω­σης των 10.500 Η.Ε.

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

2010

10.500

58

2011

10.800

58

2012

11.100

59

2013

11.400

60

2014

11.700

60

2015

12.000

60

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που το έτος 2011 έχει πραγματοποιήσει 10.500 Η.Ε. θα πάρει σύ­νταξη με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το ίδιο έτος, δηλαδή θα δικαιωθεί πλήρους σύντα­ξης όταν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας και 10.800 ημέρες ασφάλισης.

Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2010 συ­μπληρώνουν τον χρόνο ασφάλισης (δηλαδή τα 10.500) με αναγνώριση χρόνων που προβλέπο­νται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτημα για αναγνώ­ριση μέχρι 31.12.2013. Τα άτομα της κατηγορίας αυτής συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε στο όριο ηλικίας που ισχύει το 2010, δηλαδή το 58ο (παρ. 18 του άρθρου 10).

Παράγραφος 2

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2011, το όριο ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης 35ετίας των ασφαλισμένων που έχουν πραγματοποιήσει 7.500 ημέρες εργα­σίας στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 3655/2008, ανακα­θορίζεται σταδιακά από το 55ο έτος στο 60ό, για λήψη πλήρους σύνταξης, ενώ για μειωμένη από το 53ο στο 58ο. Ο ανακαθορισμός γίνεται μέσω της προσθήκης 9 μηνών κάθε έτος, αρχής γενο­μένης από 1.1.2011. Η εξέλιξη του ορίου ηλικί­ας πλήρους και μειωμένης σύνταξης εμφαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται:

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΟΡΙΟ ΗΛ. ΟΡΙΟ ΗΛ. ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

2010

10.500*

55

53

2011

10.500

55 & 9 μήνες

53 & 9 μήνες

2012

10.500

56 & 6 μήνες

54 & 6 μήνες

2013

10.500

57 & 3 μήνες

55 & 3 μήνες

2014

10.500

58

56

2015

10.500

58 & 9 μήνες

56 & 9 μήνες

2016

10.500

59 & 6 μήνες

57 & 6 μήνες

2017

10.500

60

58

* Από τις 10.500 Η.Ε οι 7.500 (κατ' ελάχιστον) πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα ΒΑΕ

Επισημαίνεται και στο σημείο αυτό ότι από 1.1.2011 καταργείται η παρ. 2 του ίδιου άρθρου, στην οποία υπήρχαν πολλοί περιορισμοί ως προς τους χρόνους ασφάλισης που συνυπολογίζονται στην 35ετία, και πλέον καθίσταται πολύ πιο εφι­κτή η συμπλήρωση των 3.000 ημερομισθίων (όσων δηλαδή υπολείπονται από τα 7.500 στον ΚΒΑΕ έως τα 10.500), εφόσον θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρ. 18 του κοινο­ποιημένου άρθρου, για την οποία θα σας δοθούν με ειδική εγκύκλιο αναλυτικές οδηγίες.

Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος:

Στην ίδια την κοινοποιούμενη διάταξη ορίζεται ότι ο ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 Η.Ε., εκ των οποί­ων 7.500 στον ΚΒΑΕ.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που το έτος 2012 συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες εργασίας, εκ των οποίων 7.500 ημέρες στον ΚΒΑΕ, συνταξιοδοτεί­ται με πλήρη σύνταξη όταν γίνει 56 ετών και 6 μη­νών (όριο ηλικίας που ισχύει για το έτος 2012). Θε­μελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2010 συμπληρώ­νουν τον χρόνο ασφάλισης (δηλαδή τα 10.500, εκ των οποίων 7.500 στον ΚΒΑΕ) με αναγνώριση χρό­νων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, εφόσον υποβάλλουν σχετι­κό αίτημα για αναγνώριση μέχρι 31.12.2013. Τα άτομα της κατηγορίας αυτής συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα όρια ηλικίας που ισχύουν κα­τά το 2010 (παρ. 18 του άρθρου 10).

Παράγραφος 10

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακα­θορίζεται για τους μετά την 1.1.1993 ασφαλισμέ­νους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο προβλεπόμενος από τις δια­τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 χρόνος ασφάλισης για λήψη σύνταξης 37ετίας, ενώ ταυτόχρονα τίθεται και όριο ηλικίας.

Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι της κατηγορί­ας αυτής από 1.1.2011 συνταξιοδοτούνται με 40 έτη ασφάλισης (αντί των 37) στο 60ό έτος της ηλι­κίας τους.

Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της διά­ταξης, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας με 11.100 ημέρες υποχρεωτικής ασφά­λισης, εφόσον τις συμπληρώνουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος:

Πλήρη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας λαμβάνουν μόνο όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τις 11.100 ημέρες υποχρεωτικής ασφάλισης μέχρι 31.12.2010.

Παράγραφος 11

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξο­μοιώνεται σταδιακά το όριο ηλικίας λήψης πλή­ρους σύνταξης με 4.500 ημέρες ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων του Ιδρύματος με το ισχύον για τους άνδρες.

Συγκεκριμένα τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/51 και ορίζε­ται ότι το 60ό έτος της ηλικίας, που αποτελεί σήμε­ρα το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης των μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένων γυναικών, αυξάνε­ται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2011 κατά 1 έτος κάθε χρόνο και μέχρι το 65ο.

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους σύνταξης εμφαίνεται τον πίνακα που παρατίθεται:

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2010

4.500

60

2011

4.500

61

2012

4.500

62

2013

4.500

63

2014

4.500

64

2015

4.500

65

Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος: Οι ασφαλισμένες συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύ­νταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνε­ται κατά το έτος εντός του οποίου συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που συμπληρώ­νει το 60ό έτος της ηλικίας της και 4.500 ημέ­ρες ασφάλισης το 2012, θα δικαιωθεί πλήρη σύ­νταξη γήρατος στο 62ο έτος της ηλικίας, δηλα­δή ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος 2012.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο σημείο αυτό ότι θεμελιωμένο δικαίωμα για λήψη σύνταξης με 4.500 ημέρες ασφάλισης στο 60ό έτος ηλικίας (δηλαδή με το ισχύον κατά το έτος 2010) έχουν και οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης εντός του τρέχοντος έτους, με αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992.

Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευ­ταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται με την παρ. 18 του κοινοποιούμενου άρθρου, τίθεται προθε­σμία μέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ μέ­ρους της ασφαλισμένης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.

Παράγραφος 12

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροπο­ποιούνται από 1.1.2011 οι διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 που αναφέρονται στη συνταξιοδότηση των μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένων του Ιδρύματος που πραγματοποι­ούν 10.000 ημέρες ασφάλισης.

Με τις κοινό ποιούμενες διατάξεις:

α. Ανακαθορίζονται σταδιακά για τις γυναίκες ασφαλισμένες του Ιδρύματος τόσο το όριο ηλικίας όσο και ο συντάξιμος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης και

β. Ανακαθορίζεται το όριο ηλικίας συνταξιοδό­τησης των ανδρών ασφαλισμένων.

Α. Γυναίκες ασφαλισμένες

Οι 10.000 ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται μέχρι 31.12.2010 αυξάνονται από 1.1.2011 κατά 400 ημέρες κατ’ έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης.

Το 57ο έτος (όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύ­νταξης μέχρι 31.12.2010) αυξάνεται για το έτος 2011 στο 58ο έτος, ενώ από το 2012 και για κάθε επόμενο έτος αναπροσαρμόζεται κατά έξι μήνες κατ’ έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους.

Το μέχρι την 31.12.2010 όριο ηλικίας των 55 ετών που απαιτείται για λήψη μειωμένης σύντα­ξης καθορίζεται το 2011 στο 56ο έτος, ενώ από 1.1.2012 αυξάνεται κατά έξι μήνες κατ’ έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού.

Όπως προκύπτει με σαφήνεια από τη γραμμα­τική διατύπωση της κοινοποιούμενης διάταξης, το δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης χωρεί μόνο κατά τη μεταβατική περίοδο της αύξησης των ορίων ηλικίας.

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και μειω­μένης συνταξιοδότησης καθώς και του απαιτού­μενου χρόνου ασφάλισης των γυναικών αποτυ­πώνονται στον παρατιθέμενο πίνακα:

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛ.

ΟΡΙΟ ΟΡΙΟ ΗΛ.ΠΛΗΡΗ ΗΛ. ΜΕΙΩΜΕΝΗ

2010

10.000

57

55

2011

10.400

58

56

2012

10.800

58,5

56,5

2013

11.200

59

57

2014

11.800

59,5

57,5

2015

12.000

60

58

Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται, όπως άλλωστε προκύπτει σαφώς από τη γραμ­ματική διατύπωση της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου, από τον συνολικό κατά περίπτωση απαι­τούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης να έχουν πραγματοποιηθεί 100 ημέρες κατ’ έτος την αμέ­σως προηγούμενη του έτους υποβολής της αίτη­σης συνταξιοδότησης 5ετία…

Β. Άνδρες ασφαλισμένοι

Το 62ο έτος της ηλικίας που αποτελεί το όριο ηλι­κίας πλήρους συνταξιοδότησης με 10.000 ημέρες μέχρι 31.12.2010 ανακαθορίζεται το 2011 στο 63ο έτος και για κάθε επόμενο έτος αυξάνεται κατά έξι μήνες μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους.

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης πλήρους συνταξιοδότησης εμφαίνεται στον πα­ρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2010

10.000

62

2011

10.000

63

2012

10.000

63,5

2013

10.000

64

2014

10.000

64,5

2015

10.000

65

Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος:

Ο ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας και με τον χρόνο ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2012 θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρες ποσό σύνταξης όταν συμπληρώσει 10.800 ημέρες ασφάλισης και το 58,5 έτος της ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2012).

Εφιστούμε την προσοχή σας στο σημείο αυτό ότι θεμελιωμένα δικαιώματα με τον χρόνο ασφά­λισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010 θεωρούνται ότι έχουν και οι ασφαλισμένοι/ες που συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης εντός του τρέχοντος έτους, με αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992.

Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευ­ταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται με την παρ. 18 του κοινοποιούμενου άρθρου, τίθεται προθεσμία μέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ μέρους του ασφα­λισμένου/ης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.

Παράγραφος 13

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανα­καθορίζονται από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας λή­ψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος για τις γυναίκες ασφαλισμένες του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα τροποποιούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, ούτως ώστε να επιτευ­χθεί εναρμόνιση με τα όρια ηλικίας λήψης μειω­μένης σύνταξης των ανδρών ασφαλισμένων του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα: Α. Για τις γυναίκες που πραγμα­τοποιούν 4.500 ημέρες ασφάλισης (εκ των οποί­ων 100 κατ’ έτος την προηγούμενη της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία) το όριο ηλι­κίας των 55 ετών που ισχύει μέχρι 31.12.2010 αυξάνεται από 1.1.2011 κατά ένα έτος κάθε χρό­νο και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2010

4.500

55

2011

4.500

56

2012

4.500

57

2013

4.500

58

2014

4.500

59

2015

4.500

60

Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος: Οι ασφαλισμένες με τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το έτος που συ­μπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της το έτος 2012 θα συ­νταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη στο 57ο έτος της ηλικίας (ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος 2012), εφόσον βέβαια έχει πραγματοποι­ήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 100 κατ’ έτος την αμέσως προηγούμενη του έτους υπο­βολής της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία.

Εφιστούμε την προσοχή σας στις περιπτώσεις ασφαλισμένων γυναικών που συμπληρώνουν εντός του 2010 τις ανωτέρω χρονικές προϋπο­θέσεις με αναγνώριση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/92. Οι ασφαλισμένες αυτές συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας των 55 ετών, υπό την προϋπόθε­ση ότι υποβάλλεται σχετική αίτηση αναγνώρισης μέχρι 31.12.2013.

Β. Καθορίζεται ο υπολογισμός του ποσοστού μείωσης της σύνταξης για τις ασφαλισμένες με 10.000 ημέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 100 κατ’ έτος κατά τα 5 έτη που προηγούνται εκείνου εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση συνταξι­οδότησης) που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη κα­τά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στην παρ. 12 και εμφαίνεται στον σχετικό πίνακα.

Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος: Η ασφαλισμένη δικαιούται μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας και με τον χρόνο ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που συμπληρώνει 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2012 θα συ­νταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη όταν συ­μπληρώσει 10.800 ημέρες ασφάλισης και το 56,5 έτος της ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης όπως έχουν δια­μορφωθεί κατά το έτος 2012).

Παράγραφος 14

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τρο­ποποιούνται οι διατάξεις που προβλέπουν τη χο­ρήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή ανα­πηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς ήταν επιβεβλη­μένη η εναρμόνισή τους στα νέα όρια ηλικίας συ­νταξιοδότησης.

Έτσι δεύτερη πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χορηγείται με την πραγματοποίηση 6.000 ημε­ρών ασφάλισης και τη συμπλήρωση του κατά πε­ρίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Περαιτέρω αυξάνεται σταδιακά αρχής γενομέ­νης από 1.1.2011 το όριο ηλικίας λήψης μειωμέ­νης, κατά 50%, σύνταξης με την πραγματοποίηση 4.800 ημερών ασφάλισης των γυναικών ασφαλι­σμένων. Συγκεκριμένα το 60ό έτος που απαιτεί­ται μέχρι 31.12.2010 αυξάνεται κατά ένα έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος και μέ­χρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Η εξέλιξη του ορίου αυτού εμφαίνεται στον πα­ρακάτω πίνακα:

Β. ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

2010

4.800

60

2011

4.800

61

2012

4.800

62

2013

4.800

63

2014

4.800

64

2015

4.800

65

Παράγραφος 15 Περ. Β

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανα­καθορίζεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2011, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των β.δ. 7/65, β.δ. 649/68 και του άρθρου 19 του ν. 2703/99 όριο ηλικίας για λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης του ιπτάμενου προσωπι­κού, του προσωπικού εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς και του προσωπικού της Olympic Catering.

Συγκεκριμένα, από 1.1.2011 για το ως άνω προσωπικό ορίζεται το 55ο έτος της ηλικίας για χορήγηση πλήρους σύνταξης και το 50ό για μειω­μένη, αυξάνεται δε για κάθε επόμενο έτος κατά έναν χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού και του 55ου έτους αντίστοιχα.

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και μειω­μένης σύνταξης εμφαίνεται στον πίνακα που πα­ρατίθεται:

ΕΤΟΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2011

55

50

2012

56

51

2013

57

52

2014

58

53

2015

59

54

2016

60

55

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του ίδιου άρθρου, κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας της παρα­γράφου αυτής, ο ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξης στο όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ορίου ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος ιπτάμενος σε επι­χειρήσεις εναερίων συγκοινωνιών που το έτος 2010 συμπληρώνει το 53ο έτος της ηλικίας του, συνταξιοδοτείται με τις διατάξεις του β.δ. 7/65 με πλήρη σύνταξη, εφόσον συμπληρώνει και τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου αυτού, ενώ ασφαλισμένος ιπτάμενος που το έτος 2013 συμπληρώνει το 53ο έτος της ηλικίας του, κατο­χυρώνει ως όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότη­σης το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2013 για πλήρη συνταξιοδότηση, ήτοι το 57ο έτος.

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι, όπου από τις διατάξεις των β.δ. 7/65 και 649/68 και του άρ­θρου 19 του ν. 2703/99 προβλέπεται συνταξιο­δότηση χωρίς όριο ηλικίας, από 1.1.2012 καθορί­ζεται το 55ο έτος της ηλικίας, το οποίο αυξάνεται για κάθε επόμενο έτος κατά έναν χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Η ως άνω εξέλιξη του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εμφαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται:

ΕΤΟΣ 2010

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

2011

55

2012

56

2013

57

2014

58

2015

59

2016

60

Εξυπακούεται ότι ο ασφαλισμένος δικαιούται σύντα­ξης με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρω­ση του οριζόμενου από τις οικείες διατάξεις χρόνου ασφάλισης.

Παράγραφος 16

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εναρμονίζεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2011, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών που απασχολούνται σε βαριές και αν­θυγιεινές εργασίες με το ισχύον για τους άνδρες ασφαλισμένους στον ΚΒΑΕ.

Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας συνταξιοδότη­σης διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2010

4.500*

55

2011

4.500

56

2012

4.500

57

2013

4.500

58

2014

4.500

59

2015

4.500

60

*Εξυπακούεται ότι δεν μεταβάλλονται οι χρονικές προ­ϋποθέσεις οι οποίες εξακολουθούν να είναι 4.500 Η.Ε. συνολικά ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3.600 (κατ’ ελάχιστον) στα ΒΑΕ και εξ αυτών 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια.

Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος:

Οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης τουλάχιστον 4.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στον ΚΒΑΕ.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης το 2012 συνταξιοδοτείται όταν συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικί­ας που ισχύει το 2012).

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι τα μικρό­τερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν για τους απασχολούμενους/ες σε οικοδομικές εργασίες κ.λπ. δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Παράγραφος 17 Περ. Β

Με τις διατάξεις της περίπτωσης β της παρα­γράφου αυτής ανακαθορίζονται από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύ­νταξης των μητέρων ανηλίκων παιδιών που ασφα­λίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι 31.12.92, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

2010

5.500

55

50

2011

5.500

57

52

2012

5.500

60

55

2013

5.500

65

60

Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος: Οι μητέρες ακολουθούν το όριο ηλικίας, όπως δια­μορφώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και ισχύει κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμε­νου συντάξιμου χρόνου, εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη μητέρα που κατά το έτος 2010 συμπληρώνει τις 5.500 ημέρες ασφά­λισης και έχει ανήλικο παιδί συνταξιοδοτείται οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος ή στο 50ό με μειωμένη.

Ασφαλισμένη μητέρα που συμπληρώνει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει ανήλικο παιδί το 2012, συνταξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος και με μειωμένη στο 55ο έτος.

Περ. ε

Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής ανακα­θορίζονται από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας συντα­ξιοδότησης των υπαχθέντων στην ασφάλιση από 1.1.93 και εφεξής μητέρων ανηλίκων παιδιών. Ο ανακαθορισμός των ορίων ηλικίας λήψης πλή­ρους και μειωμένης σύνταξης εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

2010

6.000

55

50

2011

6.000

55

50

2012

6.000

55

50

2013

6.000

65

60

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣΜετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι στο ξενοδοχείο "Athens Imperial", ο ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά ανακοίνωσε την πολιτική των συμμαχιών του, μπροστά στις επερχόμενες εκλογές. ο Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ κ.Αλέξης Μητρόπουλος επιβεβαίωσε την "κάθοδο" του στον πολιτικό στίβο της χώρας, θέτοντας τον εαυτό του στην κρίση των ψηφοφόρων του υπολοίπου (περιφέρειας) Αττικής. Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του ΑΝΤ1 και στην εκπομπή του Κ.Λασκαράτου, όπως παρακάτω:
http://www.enypekk.gr/Τεκμήρια φωτιά για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Μπορεί όντως οι ελεύθεροι επαγγελματίες να είναι στην κορυφή της λίστας των ... υπόπτων για φοροδιαφυγή ωστόσο η θέσπιση “αντικειμενικών” κριτηρίων οριζόντιου χαρακτήρα εν μέσω κρίσης μόνο σε αντιδράσεις μπορεί να οδηγήσει.Η επιτροπή για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος εισηγείται τα εξής κριτήρια:

- Το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας.

- Ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος.

- Τα τετραγωνικά του γραφείου ή του καταστήματος.

- Η αντικειμενική αξία της έδρας ή του καταστήματος ή το ενοίκιο που καταβάλλεται ανάλογα με την περιοχή (Η οποία αναμένεται να αυξηθεί το καλοκαίρι).

- Τα πάγια έξοδα της επιχείρησης, όπως ενοίκια, οι υπάλληλοι που απασχολούνται κ.λπ.

Μήνυση κατά της ΤτΕ από τους νοσοκομειακούς γιατρούς

Μήνυση κατά της Τράπεζας της Ελλάδος καταθέτουν οι νοσοκομειακοί γιατροί και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για το "κούρεμα" των αποθεματικών των νοσοκομείων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδου, ότι θα καλυφθούν οι απώλειες των αποθεματικών των νοσοκομείων που προέκυψαν από το «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) αποφάσισαν να προσφύγουν με όλα τα ένδικα μέσα εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδος και να υποβάλουν μήνυση εναντίον του διοικητή της, Γιώργου Προβόπουλου
Στη μήνυσή τους κάνουν λόγο «για ενέργειες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των ασθενών».
Σε σχετική ανακοίνωση ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Βαρνάβας, αναφέρει ότι το "κούρεμα" αποτελεί "άγρια περικοπή των αποθεματικών που διατηρούσαν τα νοσοκομεία στην ΤτΕ", επισημαίνοντας ότι αυτό θα έχει «σοβαρές επιπτώσεις στην περίθαλψη των ασθενών, πολλοί εκ των οποίων θα κινδυνεύσουν από την έλλειψη υλικών λόγω της οικονομικής ασφυξίας που προκαλείται στα νοσοκομεία της χώρας».

Πόρισμα - ελπίδα για μείωση φόρων

Πρόπλασμα για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα ψηφιστεί από τη Βουλή τον προσεχή Ιούνιο, αποτελεί το πόρισμα της επιτροπής για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Οι ριζοσπαστικές προτάσεις, που διαμορφώθηκαν, δημιουργούν προσδοκίες για ελάφρυνση των βαρών που έχουν επωμιστεί οι πολίτες

Προσδοκίες για μειώσεις άμεσων φόρων γεννιούνται από το πόρισμα της επιτροπής για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, το οποίο θα αποτελέσει σε μεγάλο βαθμό το πρόπλασμα για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα πρέπει, βάσει Μνημονίου, να έχει ψηφιστεί εντός του Ιουνίου.

Διπλός φόρος στα ακίνητα – Καμία μείωση

Ουσιαστικά δεν προβλέπονται ελαφρύνσεις στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Απλά οι πολλοί φόροι θα γίνουν... δύο με ισοδύναμο αποτέλεσμα.Ουσιαστικά όλα δείχνουν ότι θα υιοθετηθεί η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για την επιβολή ενός νέου ενιαίου φόρου για τη χρήση των ακινήτων, ο οποίος επί της ουσίας θα αντικαταστήσει το τέλος ακινήτων που επιβάλλεται σήμερα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και τον ΦΑΠ.

Παράλληλα από Ιούνιο προβλέπεται η εξίσωση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες που μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις δεν θα επιβαρύνουν πολύ τη φορολόγηση των ακινήτων καθώς οι αυξήσεις που αναμένονται είναι μεγάλες και θα συμπαρασύρουν προς τα πάνω και τους φόρους.

Με βάση τα όσα έχει υπογράψει η χώρα μας με τη νέα δανειακή σύμβαση οι αυξήσεις θα είναι της τάξης του 25% - 30%.

Στη συνέχεια οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα κάθε χρόνο, ανάλογα με τις μεταβολές των αγοραίων τιμών, κατά περιοχή.

Τι αλλάζει στη φορολογία προσώπων και επιχειρήσεων

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, ακινήτων και επιχειρήσεων προβλέπει το πλαίσιο στο οποίο συμφώνησαν ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ κατά τη διαδικασία του διαλόγου κομμάτων και κοινωνικών φορέων για το νέο φορολογικό σύστημα.

Από τον διάλογο, έχει αποχωρήσει η ΝΔ, η οποία πάντως συμμετείχε στον μεγαλύτερο αριθμό συνεδριάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλαίσιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων με μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή στο 40%, από 45% σήμερα για εισοδήματα πάνω από 60.000 ευρώ, καθώς και περιορισμό των φορολογικών κλιμακίων και των συντελεστών σε 4, από 8 σήμερα.

Στη νέα κλίμακα δεν αλλάζει το αφορολόγητο όριο εισοδήματος, το οποίο παραμένει στα 5.000 ευρώ.

Προβλέπονται μειώσεις και στη φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων. Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών προτείνεται να διαμορφωθεί στο 20% και σε επίπεδα ακόμη χαμηλότερα στο μέλλον.

Τι θα γίνει με τους φόρους στα ακίνητα

Στα ακίνητα προβλέπεται η θέσπιση δύο φόρων: Ο ένας, στον οποίο θα συγχωνευτούν ο σημερινός φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) και το ειδικό τέλος ακινήτων και θα αποδίδεται στο κράτος και ο άλλος ο οποίος θα συμπεριλάβει τους φόρους και τα τέλη που επιβάλλονται και εισπράττονται σήμερα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε ό,τι αφορά τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων, συμφωνήθηκε να αντικατασταθούν απο τις αγοραίες τιμές ακινήτων, τις οποίες παρακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ θα επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο για να μην παρουσιάζονται αποκλίσεις από τις πραγματικές τιμές.

Οι τελικές προτάσεις του διαλόγου αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο μείωσης του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ 23% εφόσον εκπληρωθούν οι στόχοι του προϋπολογισμού για τα έσοδα από τον συγκεκριμένο φόρο.

Τέλος προβλέπεται περικοπή των φοροαπαλλαγών και αντικατάστασή τους με επιδόματα που θα χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια.

Πρώτα πληρώστε το χαράτσι και μετά απαλλαχτείτε

Σε νέες διευκρινίσεις για το χαράτσι της ΔΕΗ προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών, μετά τη γενικότερη σύγχυση που έχει επικρατήσει ως προς τον τρόπο εξόφλησής του.

Συγκεκριμένα, στη νέα ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου τονίζεται ότι τα στοιχεία όσων δεν έχουν καταβάλει το τέλος ακινήτων θα αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και από εκεί στην εφορία θα αποστέλλονται μετά την παρέλευση 4 μηνών.

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση απαλλαγής

Αναφορικά με τους ιδιοκτήτων ακινήτων που απαλλάσσονται από το τέλος, αλλά έχουν λάβει το λογαριασμό από τη ΔΕΗ, θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος και στη συνέχεια να υποβάλουν αίτηση από την εφορία στην οποία υπάγονται για την επιστροφή του ποσού.

Η σχετική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και δήλωση του φόρου ακίνητης περιουσίας του 2011 ή 2012 του ιδιοκτήτη.

Σχετικά με την επιβολή του μειωμένου συντελεστή (0,5) για τον υπολογισμό του τέλους σε πολύτεκνους διευκρινίζεται ότι ισχύει για όσους έχουν από 4 παιδιά και πάνω και ότι το μειωμένο τέλος δεν ισχύει αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Για την απαλλαγή των ανέργων από το ειδικό τέλος ακινήτων το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι το οικογενειακό εισόδημα του ανέργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ ποσό που προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και η αξία της ακίνητης περιουσίας του με βάση τα στοιχεία του 2008 να μην είναι μεγαλύτερη από 150.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Η απαλλαγή και στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε τιμή ζώνης με τιμή μεγαλύτερη των 3.000 ευρώ το τμ.

tweeter

Our Banner

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - / brouha aba-a - aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam - benvegnûi - boyeyi bolamu - sveiki atvykę - welkum - wëllkom - dobredojde - tonga soa -selamat datang - swagatham - merħba -haere mai - miawezon -tavtai morilogtun (Тавтай морилогтун) - ne y waoongo - namaste - velkommen - benvenguts - khosh âmadid (formal) / khoshumadi (informal) -witaj (sing.) / witajcie (pl.) -bem-vindo - mishto-avilian tú - bine ai venit (sing.) / bine aţi venit (pl.) - добро пожаловать - afio mai, susu mai ma maliu mai - benènnidu / beni benìu - fàilte - dobrodošli - karibu - wauya (plural: mauya) - bhali karay aaya -aayuboovan - vitame vás / vitajte - dobrodošel (to a man) - zupinje z te videtite - bienvenido - karibu - välkommen - härzliche wöikomme -maligayang pagdating - maeva / manava - nal-varravu -rahim itegez - swagatham -ยินดีต้อนรับ - malo e lelei - hosgeldiniz - gazhasa oetiśkom - laskavo prosymo -khush amdeed - hush kelibsiz - chào mừng - bénvnou (bénvnowe) / wilicome -croeso -bel bonjou - dalal ak diam - ékouabô / ékabô

(Ιf you want, you can use our website translator)