Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - kyo tzo pa eit - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - baroukh haba / brouha aba-a - swaagat / aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - yôkoso - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - 환영합니다 - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam -

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Λογιστικό σχέδιο

Λογαριασμοί:
1.100 Η Αρχή της Αυτονομίας

1. Το σχέδιο λογαριασμών κατανέμεται σε τρία μέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. Οι λογαριασμοί το καθενός από τα μέρη αυτά συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους, χωρίς να επηρεάζουν λογιστικά τους λογαριασμούς των άλλων δύο μερών.

2. Σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας η αναλυτική λογιστική λειτουργεί ανεξάρτητα από τη γενική, σε λογαριασμούς που αναπτύσσονται στην ομάδα 9, συνδέονται δε και συλλειτουργούν μεταξύ τους στο ανεξάρτητα λογιστικό κύκλωμα της ομάδας αυτής.

3. Η αυτονομία της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως εξασφαλίζεται με διάμεσους - αντικρυζόμενους λογαριασμούς, οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν στην ομάδα 9, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 5.211.

4. Οι λογαριασμοί ουσίας της γενικής λογιστικής, που αναπτύσσονται στις ομάδες 1-8, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο κεφ. 2.2.

5. Οι λογαριασμοί τάξεως, που αναπτύσσονται στη δεκάτη (0) ομάδα, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο κεφ. 3.2.

6. Είναι δυνατό να συγχωνεύονται και να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα λογιστικής (στο αυτό λογιστικό κύκλωμα) η γενική και η αναλυτική λογιστική με την προϋπόθεση ότι η αναλυτική λογιστική θα διατηρεί την αυτονομία της και δεν θα αλλοιώνονται οι βασικές αρχές των παρακάτω παρ. 1.101 και 1.102.

1.101 Η αρχή της κατ' είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων.

1. Σύμφωνα με την αρχή της κατ' είδος συγκεντρώσεως και παρακολουθήσεως των αγορών, των εξόδων και των εσόδων, τα αντίστοιχα κονδύλια καταχωρούνται σε λογαριασμούς αποθεμάτων (ομάδας 2), εξόδων (ομάδας 6), εσόδων (ομάδας 7) και έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων (ομάδας 8), οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν με κριτήριο το είδος και όχι τον προορισμό για τον οποίο πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες αγορές αποθεμάτων και τα αντίστοιχα έξοδα και έσοδα.

2. Σύμφωνα με την αρχή της προηγούμενης περίπτωσης οι σχετικοί λογαριασμοί δέχονται χρεώσεις ή πιστώσεις και αντίστοιχους αντιλογισμούς, χωρίς να επιτρέπονται μεταφορές των κονδυλίων τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών, στο τέλος κάθε χρήσεως, μεταφέρονται στο λογαριασμό της γενικής εκμεταλλεύσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.803, ή στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.809.

1.102 Η αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού της γενικής εκμεταλλεύσεως με λογιστικές εγγραφές.

Ο λογαριασμός της γενικής εκμεταλλεύσεως καταρτίζεται έπειτα από μεταφορά σ' αυτόν την αξίας των αποθεμάτων, οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων κατ' είδος, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.803, έτσι ώστε από την ανάλυσή του να προκύπτει η συνολική κίνηση των λογαριασμών κυκλοφορίας ή εκμεταλλεύσεως της οικονομικής μονάδας.

1.103 Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών

1. Για την ενημέρωση των λογαριασμών ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεως παραστατικού (δικαιολογητικού) δηλαδή αποδεικτικού πραγματοποιήσεως του εξόδου, του εσόδου, της εισπράξεως ή πληρωμής, όπως π.χ. τιμολογίου, πιστωτικού σημειώματος, δελτίου λιανικής πωλήσεως, αποδείξεως παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεως επαγγελματικής δαπάνης, που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά λογιστικοποιούνται τα έξοδα και τα έσοδα. Απόκλιση από τη βασική αυτή αρχή επιτρέπεται στις υποπεριπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτ. 3 της παρ. 5.1.600.

2. Στους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας καταχωρούνται και τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

α. Ο αύξοντας αριθμός του παραστατικού, με το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και καταχώριση στο λογαριασμό αυτό του σχετικού ποσού.

β. Σύντομη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που καταχωρείται στη χρέωση ή την πίστωση του λογαριασμού.

3. Για τους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας της γενικής λογιστικής και των λογαριασμών τάξεως είναι υποχρεωτική η τήρηση αναλυτικών μερίδων σε καρτέλες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Για τους ίδιους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση 7 της παρ. 5.210.

4. Παρέχεται η ευχέρεια στις οικονομικές μονάδες να ενημερώνουν τους λογαριασμούς της προτελευταίας βαθμίδας (περιληπτικούς) μόνο με τη συνολική κίνηση, τόσο της χρέωσης, όσο και της πιστώσεως, των αντίστοιχων λογαριασμών τους της τελευταίας βαθμίδας (αναλυτικών) με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση αυτή θα γίνεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο, τουλάχιστο στο τέλος κάθε μήνα.

Π.Δ. 1123 της 15.12.80:Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
[Τελευταία κωδικοποίηση με το νόμο : την ]

Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Οπως έχει κωδικοποιηθεί με τα προεδρικά διατάγματα 592/1984 και 186/1986 και τον νόμο 3487/2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περιπτώσεως α της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Ν. 1041/1980 "Περί αυξήσεως των αποδοχών των Δημοσίων εν γένει υπαλλήλων, Πολιτικών, Στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων και καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου".

2. Τη ΔΚ 19793/1980 απόφαση του Πρωθυπουργού "Περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων εις τον Υφυπουργόν Συντονισμού Γεώργιον Σουφλιάν".

3. Την από 6 Ιουνίου 1980 γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του παραπάνω νόμου.

4. Την 956/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου καθώς και του Υφυπουργού Συντονισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1

Αρθρο -. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αρθρο -. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2.1 Σχέδιο Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8)

2.1.1. ΟΜΑΔΑ 1η:

Αρθρο -. 2.1.1. ΟΜΑΔΑ 1η:

Αρθρο -. 2.1.2 ΟΜΑΔΑ 2η:

Αρθρο -. 2.1.3 ΟΜΑΔΑ 3η:

Αρθρο -. 2.1.4 ΟΜΑΔΑ 4η:

Αρθρο -. 2.1.5 ΟΜΑΔΑ 5η:

Αρθρο -. 2.1.6 ΟΜΑΔΑ 6η:

Αρθρο -. 2.1.7 ΟΜΑΔΑ 7η:

Αρθρο -. 2.1.8 ΟΜΑΔΑ 8η:

Αρθρο -. Κεφάλαιο 2.2. Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινήσεις στην ορολογία και περιεχόμενό τους.

Αρθρο -. Κεφάλαιο 2.3 Πράξεις σε συνάλλαγμα και άλλα συναφή θέματα


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Αρθρο -. Κεφάλαιο 3.1 Σχέδιο Λογαριασμών Τάξεως Ομάδα 10η

Αρθρο -. Κεφάλαιο 3.2 Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών τάξεως με διευκρινήσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Κεφάλαιο 4. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών των οικονομικών μονάδων, κεφαλαιώδους σημασίας. Σε προσάρτημα των οικονομικών αυτών καταστάσεων εμφανίζονται επεξηγηματικές και άλλες σημαντικές πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους αναγνώστες στην αναγκαία πλήρη ενημέρωσή τους.

Οι οικονομικές καταστάσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό είναι οι εξής:

- Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως.

- Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

- Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων.

- Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως.

- Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Αρθρο -. 4.1.1 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αρθρο -. 4.1.2 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αρθρο -. 4.1.3 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αρθρο -. 4.1.4 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Αρθρο -. 4.1.5 ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αρθρο -. Κεφάλαιο 4.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ


ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Αρθρο -. Κεφάλαιο 5.1 Αρχές λογισμού του κόστους

Αρθρο -. Κεφάλαιο 5.2 Το σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως

Αρθρο 2.

Σημερα οι εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου -Οι οικονομολόγοι ψηφίζουμε


Σημερα, 12 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθούν σε όλη την Ελλάδα εκλογές για τα όργανα Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), δηλαδή τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων και τις τοπικές διοικήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν (8 π.μ. - 8 μ.μ.) στην Αθήνα στο Ζάππειο (προσοχή, όχι στο ΕΜΠ όπου γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια) και στην περιφέρεια στις διευθύνσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο www.oe-e.gr/ekloges_2010/eklogika_tmhmata_2010.pdf

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ 15Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ‏

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Η Συντονιστική Επιτροπή Αποστράτων Ενόπλων δυνάμεων που αποτελείται από εκπροσώπους φορέων αποστράτων των ΕΔ και συστήθηκε για τον συντονισμό της συμμετοχής μας στη συγκέντρωση – πορεία διαμαρτυρίας που οργανώνουν η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ τη 15ηΔεκεμβρίου 2010 και ώρα 11:00 πμ στο Πεδίο του Άρεως,

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους συναδέλφους απόστρατους στρατιωτικούς, ανεξαρτήτως Κλάδου, προέλευσης και βαθμού να συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση, για να δώσουμε ένα ηχηρό «παρόν» στον αγώνα της ελληνικής κοινωνίας, κατά της εξαθλίωσης, της έκπτωσης αξιών και της απαξίωσης των θεσμών.

Ως χώρος προσυγκέντρωσης ορίζεται η πλατεία του Αρχαιολογικού Μουσείου (Πατησίων) και ώρα η 10:30 πμ.

Εμμανουήλ Σαρτζετάκης

Πρόεδρος Προσωρινού ΔΣ

ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.

Σχολικο λεωφορειο

Λονδινο-Διαμαρτυρια για αυξηση ...

...διδακτρων Φωτο:9-12-2010

Δικη Πρωταιτιων 21ης Απριλιου

Μ.Ανδρουλακης

Αρχες δεκαετιας '60

Αντονυ Κουην και Α.Λυκουρεζος.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

tweeter

Our Banner

ultimate website translator

Βρείτε μας στο Facebook

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - / brouha aba-a - aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam - benvegnûi - boyeyi bolamu - sveiki atvykę - welkum - wëllkom - dobredojde - tonga soa -selamat datang - swagatham - merħba -haere mai - miawezon -tavtai morilogtun (Тавтай морилогтун) - ne y waoongo - namaste - velkommen - benvenguts - khosh âmadid (formal) / khoshumadi (informal) -witaj (sing.) / witajcie (pl.) -bem-vindo - mishto-avilian tú - bine ai venit (sing.) / bine aţi venit (pl.) - добро пожаловать - afio mai, susu mai ma maliu mai - benènnidu / beni benìu - fàilte - dobrodošli - karibu - wauya (plural: mauya) - bhali karay aaya -aayuboovan - vitame vás / vitajte - dobrodošel (to a man) - zupinje z te videtite - bienvenido - karibu - välkommen - härzliche wöikomme -maligayang pagdating - maeva / manava - nal-varravu -rahim itegez - swagatham -ยินดีต้อนรับ - malo e lelei - hosgeldiniz - gazhasa oetiśkom - laskavo prosymo -khush amdeed - hush kelibsiz - chào mừng - bénvnou (bénvnowe) / wilicome -croeso -bel bonjou - dalal ak diam - ékouabô / ékabô

(Ιf you want, you can use our website translator)